Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie - formularz

Identyfikator w ePUAP - /srszczecinpz/SkrytkaESP

Z dniem 1 maja 2008 roku organy władzy publicznej zobowiązane są umożliwić odbiorcom usług certyfikowanych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji udostępnił podmiotom publicznym elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.

Elektroniczna skrzynka podawcza działa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664).

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz.U z 2021r. poz. 735 ze zm.j tj. skarg lub wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (T.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2176 ze zm,j.

W postępowaniu sądowym przed Sądem Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie pozwy, wnioski oraz inne pisma procesowe nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną.
W obecnym stanie prawnym pisma procesowe przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe tj. art. 126 k.p.c. i art. 119 k.p.k. i w związku z tym winny być wnoszone w formie papierowej.

Aby można było złożyć pismo do urzędu konieczne jest posiadanie konta na platformie e-PUAP. Założenie konta jest bezpłatne.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

 2. Akceptowalne formaty załączników to:

  1. DOC, RTF, ODF

  2. XLS

  3. CSV

  4. TXT

  5. GIF, TIF, BMP, JPG

  6. PDF

  7. ZIP

 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

 4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kwestie dotyczące tego podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:

Pod wskazanymi wyżej adresami stron www zamieszczone są szczegółowe instrukcje i podręczniki jak przejść procedurę uzyskania certyfikatu kwalifikowanego w danym centrum certyfikacji.

Pomoc do systemu ePUAP

 

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Lidia Szemlij-Jarząbek
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2024-04-17 11:41:54
Publikacja w dniu:
2024-04-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-10-12 10:01:03
Publikacja w dniu:
2023-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-04-20 10:28:32
Publikacja w dniu:
2022-04-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-10-13 08:04:52
Publikacja w dniu:
2021-10-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-10-13 08:03:17
Publikacja w dniu:
2021-10-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-30 13:25:13
Publikacja w dniu:
2021-04-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d