Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szczecin-pz.sr.gov.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Pobierz Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej (pdf 62.35 KB)

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 • Adres: plac Żołnierza Polskiego 16, 71-899 Szczecin
 • E-mail: administracyjny@szczecin-pz.sr.gov.pl
 • Telefon: (91) 4603 520

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie:

 • przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie
 • przy ul. Korczaka 13,15 w Policach
 • Ośrodek Kuratorski nr 1 w Szczecinie przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, ul. Mazurska 19A/U3

W większości spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Budynek przy ulicy pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie

W zakresie dostępności architektonicznej

 • przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy),
 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do większości pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy (pracownicy ochrony, punkt informacyjny), a także graficzny (mapy tyflograficzne),
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego i portierni),
 • zapewniono możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji, na wyposażeniu znajdują się także maty ewakuacyjne;
 • schody posiadają stosowne oznaczenie krawędzi;
 • miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przed budynkiem Sądu na parkingu publicznym, przy Księgarni Zamkowej;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • Biuro Obsługi Interesantów znajduje się na poziomie -1 (piwnica) można dostać się do niego windą;
 • Na poziomie -1 znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

 • zapewnienie komunikacji z Sądem z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się za pomocą kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, poprzez pocztę elektroniczną, e –puap, sms/mms;
 • podmiot posiada pętlę indukcyjną dostępną zarówno na Biurze Obsługi Interesantów jak i na salach rozpraw,
 • w Biurze Obsługi Interesanta można skorzystać z wideotłumacza języka migowego,
 • jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym poinformowaniu pod. nr. tel. 503-966-830 z min. 5 dniowym wyprzedzeniem.
   

Budynek przy ulicy ul. Korczaka 13,15 w Policach

W zakresie dostępności architektonicznej

 • przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie),
 • do budynku można się dostać za pomocą rampy podjazdowej,
 • w budynku nie ma windy,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy (pracownicy ochrony), a także graficzny (mapy tyflograficzne),
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy ochrony),
 • zapewniono możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji, na wyposażeniu znajdują się także maty ewakuacyjne;
 • schody posiadają stosowne oznaczenie krawędzi;
 • miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na terenie sądu,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • Na poziomie O znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościam

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

 • zapewnienie komunikacji z Sądem z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się za pomocą kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, poprzez pocztę elektroniczną, e –puap;
 • podmiot posiada pętlę indukcyjną,
 • jest możliwość skorzystania z wideotłumacza języka migowego,
 • jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym poinformowaniu pod. nr. tel. 503-966-830 z min. 5 dniowym wyprzedzeniem.


Ośrodek Kuratorski nr 1 w Szczecinie przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, ul. Mazurska 19A/U3

W zakresie dostępności architektonicznej

 • przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie),
 • brak rampy podjazdowej, wejście do budynku schodami,
 • w budynku nie ma windy, wejście na właściwy poziom schodami,
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy ośrodka),
 • zapewniono możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji, na wyposażeniu znajdują się także maty ewakuacyjne;
 • schody posiadają stosowne oznaczenie krawędzi;
 • brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
   

 W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

 • zapewnienie komunikacji z Sądem z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się za pomocą kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, poprzez pocztę elektroniczną;
 • osoby słabosłyszące, głuche i głuchonieme mogą liczyć na obsługę w języku migowym na poziomie elementarnym.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 29.11.2023 r.

Oświadczenie zostało przygotowane na podstawie samooceny.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
  pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
  na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.
 • informacja o działalności Sądu w języku ETR-easy-to-read dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Inne informacje i oświadczenia

Osoby odpowiedzialne za realizację spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tutejszym Sądzie:

 1. Tomasz Zarczuk - Kierownik Oddziału Informatycznego
 2. Sławomir Dzierżanowski - Administrator Systemu Informatycznego

PLAN DOSTĘPNOŚCI 12.2023.

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-12-21 09:38:18
Publikacja w dniu:
2023-12-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-11-30 08:45:15
Publikacja w dniu:
2023-11-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-11-29 12:39:37
Publikacja w dniu:
2023-11-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-05-31 10:57:37
Publikacja w dniu:
2023-05-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-03-16 10:04:59
Publikacja w dniu:
2023-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-01-24 14:53:40
Publikacja w dniu:
2023-01-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-09-20 13:16:33
Publikacja w dniu:
2022-09-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-09-20 12:54:45
Publikacja w dniu:
2022-09-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-09-15 10:56:30
Publikacja w dniu:
2022-09-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2022-07-25 14:18:25
Publikacja w dniu:
2022-07-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2022-07-25 14:11:01
Publikacja w dniu:
2022-07-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2022-07-18 07:40:18
Publikacja w dniu:
2022-07-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2022-07-18 07:31:16
Publikacja w dniu:
2022-07-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2022-07-18 07:23:24
Publikacja w dniu:
2022-07-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-07-13 09:15:14
Publikacja w dniu:
2022-07-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-07-13 09:13:20
Publikacja w dniu:
2022-07-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-07-11 08:49:20
Publikacja w dniu:
2022-07-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-07-11 08:47:54
Publikacja w dniu:
2022-07-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-07-11 08:45:05
Publikacja w dniu:
2022-07-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-05-27 11:00:22
Publikacja w dniu:
2022-05-27
Zmiany:
Podejrzyj