Ustanowienie dnia 22 grudnia 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Szczecin, dnia 03 października 2017 roku


A-021-49/2017

ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 49 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód 
w Szczecinie z dnia 3 października 2017 roku

 

w sprawie ustanowienia dnia 22 grudnia 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie 
Rejonowym Szczeein-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie


Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2062 z późn. zm.) w zw. z § 40 ust. 
1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudni 2015 roku - Regulamin urzędowania 
sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2316 z późn. zm.) zarządzam co następuję:


§1.

Ustanawiam dzień 22 grudnia 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu 
Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie za święto 11 listopada 2017 roku 
przypadające w dniu wolnym od pracy.

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej 
Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz w intranecie.

 

 

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 22 grudnia 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
b/d