Zasady przydziału spraw

Zasady przydziału spraw

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316)  (Plik PDF, 195 KB)

I Wydział Cywilny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów w I Wydziale Cywilnym następuje wg zasad określonych w § 43-52 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23.12.2015r.

II Wydział Cywilny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów w II Wydziale Cywilnym następuje wg zasad określonych w § 43-52 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23.12.2015r.

III Wydział Cywilny

Przydziału spraw dokonuje przewodniczący wydziału, wyznaczając sprawozdawcę w kolejnych sprawach według alfabetycznej listy osób orzekających w wydziale, z uwzględnieniem stanu ich referatów, w tym rodzaju i ciężaru gatunkowego poszczególnych spraw, celem ich równomiernego obciążenia; może wyznaczyć sędziego sprawozdawcę w kolejnych sprawach, odstępując od kolejności z alfabetycznej listy sędziów, jeżeli sprawa, która ma być przydzielona pozostaje w związku z inną sprawą z referatu danego sędziego.

IV Wydział Karny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów w IV Wydziale Karnym następuje wg zasad określonych w § 43-52 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23.12.2015r.

V Wydział Karny

 Przydział spraw dla poszczególnych sędziów w V Wydziale Karnym następuje wg zasad określonych w art. 351 § 1 kpk w zw. z § 43-52 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23.12.2015r , przy czym przewodniczący wydziału otrzymuje 50 % wpływu przypadającego na sędziego nie pełniącego funkcji, zastępca przewodniczącego otrzymuje 90 % wpływu przypadającego na sędziego nie pełniącego funkcji, wiceprezes sądu otrzymuje 50 % wpływu przypadającego na sędziego nie pełniącego funkcji.

VI Wydział Karny

 Zarządzenie Przewodniczącego (PLIK PDF, 77 KB)

VII Wydział Karny

Zarządzenie Przewodniczącego nr 8/2016 (PLIK PDF, 24 KB)

Zarządzenie Przewodniczącego nr 1/2016 (PLIK PDF, 2.08MB)

VIII Wydział Rodzinny

Przewodniczący wyznacza sprawozdawcę w kolejnych sprawach według kolejności alfabetycznej listy sędziów wydziału uwzględniając stan referatów poszczególnych sędziów w tym rodzaj i ciężar gatunkowy poszczególnych spraw celem równomiernego obciążenia sędziów. Przewodniczący może odstąpić od tej kolejności, jeżeli sprawa która ma być przydzielona pozostaje w związku z inną sprawą z referatu danego sędziego. Przewodniczący i zastępca otrzymuje połowę wpływu przypadającą na pozostałych sędziów.

IX Wydział Egzekucyjny


Zgodnie § 43. 1. Sprawy w wydziale są przydzielane sędziom według kolejności ich wpływu do sądu przy uwzględnieniu przedmiotu sprawy. 
Zgodnie § 199. W przypadku wniesienia skargi na czynności komornika w toku postępowania egzekucyjnego obejmującego egzekucję z nieruchomości przewodniczący, niezwłocznie po zarejestrowaniu skargi, przedstawia ją sędziemu rozpoznającemu wcześniej zarejestrowaną sprawę w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości.

X Wydział Ksiąg Wieczystych

Przydziału spraw dokonuje przewodniczący wydziału uwzględniając stan 
referatów poszczególnych referendarzy, a w szczególności w celu zachowania sprawności i szybkości postępowania wyznaczając sprawozdawcę w kolejnych sprawach według ostatnich dwóch cyfr numeru księgi wieczystej .
Jeżeli zaistnieje konieczność pilnego wykonania sprawy , która znajduje 
się w referacie nieobecnego referendarza sądowego sprawa zostanie 
przydzielona jego zastępcy bądź innemu referendarzowi najmniej 
obciążonemu sprawami.

XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach

Przydział spraw jest dokonywany według ostatniej cyfry numeru księgi wieczystej przypisanej do poszczególnych orzeczników. Do referendarza sądowego Przemysława Iwana przypisane są numey 1, 5, 6, 7, 9. Do starszej referendarz sądowej Joanny Maciągowskiej przypisane są numery 0, 2, 3, 4, 8.Jeżeli zaistnieje potrzeba wykonania sprawy, znajdującej się w referacie nieobecnego referendarza sądowego, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przydzielenia jej innemu referendarzowi sądowemu.

Rejestr zmian dla: Zasady przydziału spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-02-03
Publikacja w dniu:
2017-02-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Jan Kopala
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2015-12-23
Publikacja w dniu:
2016-04-26
Opis zmiany:
b/d